Slowakei

Slowakei
Slowakei

01.01.2004 - Beitritt zur EU
01.01.2009 - EURO - Beitritt zur Eurozone