10 € GedenkmünzenDeutschland - 2020
An Land


Prägestätte Status
Set (A D F G J) in Planung
A = Berlin in Planung
D = München in Planung
F = Stuttgart in Planung
G = Karlsruhe in Planung
J = Hamburg in Planung


Deutschland - 2019
In der Luft


Prägestätte Status
Set (A D F G J) vorhanden
A = Berlin vorhanden
D = München Ausverkauft
F = Stuttgart vorhanden
G = Karlsruhe Ausverkauft
J = Hamburg vorhanden